Wij verlenen ondersteunende diensten aan stichtingen en verenigingen in de (geestelijke) gezondheidszorg en aangrenzende terreinen.


Algemene Voorwaarden ZonderZorg BV

Artikel 1 Algemeen

a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZonderZorg BV, hierna te noemen “ZonderZorg”, en een Opdrachtgever waarop ZonderZorg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
c. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ZonderZorg, voor de uitvoering waarvan door ZonderZorg derden dienen te worden betrokken.
d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ZonderZorg en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
e. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
f. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
g. Indien ZonderZorg niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ZonderZorg in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
h. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- of schriftelijke aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ZonderZorg, voor zover daarvan vooraf tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes

a. Alle offertes van ZonderZorg, daaronder tevens begrepen aanbiedingen in de vorm van mondelinge aanbiedingen en mededelingen zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur van twee weken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Indien de offerte uit meerdere onderdelen is samengesteld is ZonderZorg niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs.
c. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
d. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Artikel 3 Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat ZonderZorg de door cliënt voor akkoord getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, waarbij de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
b. Indien cliënt van oordeel is dat de overeenkomst niet juist is weergegeven dient hij zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk kenbaar te maken.
c. Voor overeenkomsten die naar hun aard en omvang gering zijn wordt geen opdrachtbevestiging verzonden en geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
d. Voor alle overige diensten en/of producten van ZonderZorg geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 Opzegging

a. In geval van tussentijdse opzegging door cliënt heeft ZonderZorg recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, tenzij de opzegging het gevolg is van feiten en omstandigheden, die aan ZonderZorg zijn toe te rekenen.
b. ZonderZorg is gerechtigd de voorlopige resultaten van haar werkzaamheden onder zich te houden tot volledige betaling van de tot de opzegging verrichte werkzaamheden door cliënt heeft plaatsgevonden, tenzij deze daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 5 Honorarium

a. ZonderZorg offreert en factureert haar werkzaamheden op grond van de prijs per uur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Indien de te verwachten duur van de werkzaamheden langer is dan één maand en/of het geoffreerde factuurbedrag hoger is dan € 500,- (ex BTW) is ZonderZorg gerechtigd betaling in termijnen te verlangen.
c. Geoffreerde bedragen worden in een wettig Nederlands betaalmiddel vermeld en zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 6 Geheimhouding

a. Partijen, waaronder tevens begrepen ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van de aan elkaar verstrekte vertrouwelijke informatie, accountgegevens, gegevensbestanden etc, alles in de ruimste zin des woords, tenzij cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking of openbaarmaking verlangd wordt op basis van wettelijke bepalingen.

Artikel 7 Verplichtingen van ZonderZorg

a. De verplichtingen van ZonderZorg die in de overeenkomst worden vastgelegd zijn een resultaatsverplichting.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

a. ZonderZorg is aansprakelijk voor de door hem ingeschakelde hulppersonen.
b. Indien ZonderZorg aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Artikel 9 Facturen

a. Facturen van ZonderZorg vermelden het honorarium, de door haar verrichte werkzaamheden, eventuele reisuren, reis en verblijfkosten, en indien van toepassing kosten van ingeschakelde derden en de betalingstermijn.

Artikel 10 Klachten

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk, en bij voorkeur zo gedetailleerd mogelijk, door cliënt aan ZonderZorg te worden gemeld.
b. Indien de klacht terecht is zal ZonderZorg al het mogelijke doen om de klacht te verhelpen, evenwel zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding, direct of indirect, kan doen gelden.
c. Klachten of bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 Betaling

a. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen, bij gebreke waarvan de cliënt over het gefactureerde bedrag een boeterente van 2% verschuldigd is per hele overschreden maand.
b. Blijft cliënt na ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan behoudt ZonderZorg zich het recht voor de vordering uit handen te geven. In welk geval cliënt naast het verschuldigde bedrag, inclusief de in dit artikel bedoelde rente, tevens gehouden is tot vergoeding van de incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 12 Toepasselijk recht en Geschillen

a. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
b. Eventuele geschillen, die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen nadat mediation zonder resultaat is gebleven worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 Congressen & symposia

a. Toelating: ZonderZorg behoudt zich het recht voor iemand niet tot een congres of symposium toe te laten, bijvoorbeeld bij onvoldoende vooropleiding of een niet geschikte werksetting.
b. Certificaat: uw aanwezigheid wordt bijgehouden. U ontvangt een certificaat wanneer u aanwezig bent geweest.
c. In het geval van een congres of symposium berust het eigendomsrecht en (eventuele) copyright van het cursusmateriaal bij de spreker en/of workshopgever.
d. Alle informatie die door sprekers, workshopgevers & deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor alle aanwezigen tijdens het congres. Denk hierbij aan geheimhoudingsverklaringen, inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Artikel 14 Annuleringsregeling voor congressen & symposia

a. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsregeling geldt de datum van ontvangst.
b. Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
c. Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met ZonderZorg is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen. In dit geval wordt enkel € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
d. Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de deelnemer aan het congres/symposium gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij het congres/symposium voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.
Indien u recht heeft op restitutie, ontvangt u het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.ZonderZorg BV

Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
www.zonderzorg.nl
info@zonderzorg.nl
tel: 020 - 623 97 44

KvK Amsterdam: 34317528
ABN AMRO Bank: 61.91.63.550
IBAN: NL56ABNA0619163550
BIC: ABNANL2A
BTW: NL8201.11.855.B01